You are here

 ԲԱԺՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

  • Գրականության մուտքագրում և դասակարգում
  • Քարտարանների ձևավորում

     

 

     ՀԳԳ-ում գործում են այբբենական, համընդհանուր տասնորդական դասակարգման (ՀՏԴ) բազմալեզու գրացուցակներ, ՀՏԴ-ի հղիչ տեղեկատու, շարունակական հրատարակությունների` թերթերի և ամսագրերի այբբենական գրացուցակներ, հայերեն և օտարալեզու գեղարվեստական գրականության վերնագրային գրացուցակ, նոր ստացումների բազմալեզու գրականության գրացուցակ, քարտեզների գրացուցակ:
Բաժնում իրականացվում է ՀՀ ԳԱԱ համակարգի գիտաշխատողների և ասպիրանտների գիտական աշխատությունների դասակարգումը` ըստ ՀՏԴ-ի:

 

                   ԲԱԺՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

  • Գրականության մուտքագրման ենթաբաժին
  • Գրականության քարտագրման և դասակարգման ենթաբաժին