You are here

  Selected Publications  

 
 

1 Zargaryan Tigran, Astsatryan Hrachya and Mateusz Matela "Armenian Research & Academic Repository In Action: Towards Challenges Of The 21st Century". Kachar scientific periodical 2020, #2. pp. 67-79. ISSN 2579-2903
 2 Զարգարյան Տիգրան, Ղազարյան Հայկանուշ «Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտությունների վիճակագրական տեղեկատվական շտեմարանը». Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2019, № 1. էջ 57-68. ISBN: 9789939683461 http://isec.asj-oa.am/268/1/57-68.pdf
 3 Հայ գիրքը 1931-1940 թվականներին ։ [Մատենագիտություն] = Армянская книга 1931-1940 = The Armenian book 1931-1940 / Կազմողներ՝ Օ․ Գյուլումյան, Ս․ Գրիգորյան ; Խմբագիրներ՝ Մ․ Գրիգորյան, Ա․ Խաչատրյան, Վ․ սրկ․ Սերովբյան; Առաջաբանի հեղինակներ՝ Տ․ Զարգարյան, Վ․ Դևրիկյան ; - Երևան : «Գիրք» հրատարակչություն, 2018. - XIV, 925, 2 չհամարակալված էջ + 1 ներդիր թերթ ։ գունավոր դիմանկար ; 29 սմ. - Հայ գրքի մատենագիտություն ; Հատոր Զ .
 4 Հուշապատկերներ / Շիրվանզադե ; Կազմող, առաջաբանի և ծանոթագրությունների հեղ.՝ Խ. Դադայան ; Խմբագիր՝ Տ. Զարգարյան ; Հայաստանի ազգային գրադարան. - Երևան : Էդիթ Պրինտ, 2018. - 191 էջ : լուսանկարներ ; 20 սմ.
 5 Նորահայտ գրքեր և պարբերականներ : «Հայ գիրք» և «Հայ պարբերական մամուլ» համահավաք մատենագիտական ցանկերում չներառված հրատարակություններ / Կազմ.՝ Ս. Պետոյան, Ռ. Ալեքսանյան ; Խմբ.՝ Տ. Զարգարյան, Հ. Ղազարյան, Մ. Գրիգորյան ; Ձևավ.՝ Ս. Մելքոնյան ; Հայաստանի ազգային գրադարան. - Երևան : Գիրք հրատ., 2018. Պր. Ա (2018, 128 էջ : նկ.)
 6 Զարգարյան Տ. Կ., Ղազարյան Հ. Կ. «Հայկական շարունակական հրատարակությունների համահավաք գրացուցակը». Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 3, 2017. էջ 289-300. ISSN 0320-8117

http://lraber.asj-oa.am/6751/1/289-300.pdf

 7 Զարգարյան Տիգրան, Ղազարյան Հայկանուշ, Գրիգորյան Մայա «Հայ տպագիր ժառանգությունը պատմության հոլովույթում». Կաճառ գիտական տարեգիրք. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն. 2017, էջ 459-470. https://arar.sci.am/dlibra/publication/115128/edition/105026 
 8 Т. Заргарян, Национальное книжное достояние в межкультурном диалоге.
Вестник БАЕ. (2)2017. стр. 33-35.
 9 Զարգարյան Տիգրան, ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ շարունակություն.
Բանբեր Հայաստանի գրադարանների, 2016, #2(1), էջ 2-7, ISSN 1829-4685
http://bal.asj-oa.am/17/
 10 Զարգարյան Տիգրան, ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. (ՀԱՅԱՑՔ 25 ՏԱՐՎԱ ԱՆՑԱԾ ՈՒՂՈՒՆ). Բանբեր Հայաստանի գրադարանների, 2015, #1(1), էջ 3-12, ISSN 1829-4685
http://bal.asj-oa.am/2/1/25_years.pdf
 11 Т. Заргарян. Современные будни книгохранилища армянской книги.
Современная библиотека. 4(44)/2014. стр. 80-85. ISSN 2072-3849
 12 Tigran Zargaryan. "Steps Towards Developing Armenological Internet Portal 'Armeniaca' in Armenian Libraries".
International Conference on Romanian-Armenian Cultural Heritage. Bucharest, 29 October - 2 November
 13 «Հայկականք հայագիտական հանգույցի ձևավորման ուղղությամբ Հայաստանի գրադարններում կատարվող աշխատանքների ներկա վիճակը».
Second International Congress on Armenian Studies. “Armenian Studies and the Challenges of Modern Times” 17-19 October, 2013. Papers of the Plenary Sessions. ISBN 978-5-8080-1044-4
pp. 103-107. 
 14 Заргарян Т. К. Портал “Armeniaca”:современное состояние. Вестник библиотечной ассамблеи Евразии. 2, 2013.
стр. 65-67
 15 Alan Hopkinson, Tigran Zargaryan. "Peculiarities of Digitising Materials from the Collections of the National Academy of Sciences, Armenia". March 2012, Ariadne Issue 68
http://www.ariadne.ac.uk/issue68/hopkinson-zargaryan
 16 Տիգրան Զարգարյան «Թղթային նյութերի թվայնացման առանձնահատկությունները»։ Գիտության աշխարհում, 2011, 1, էջ 21-27
 17 Տիգրան Զարգարյան «Հայ հնատիպ գրքի պահպանության և հասանելիության ապահովման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանում»։ Գիրքը պատմամշակութային և տեղեկատվական հաղորդակցության համակարգում հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու։ 15-16 ապրլի, 2010 թ. ISBN 978-99941-69-22-1
 18 Tigran Zargaryan, Digitization models and algorithms for preservation of Armenian rare books. International Conference “Computer Science and Information Technologies”. 2009. Yerevan, Armenia. pp. 317-319
 19 Alan Hopkinson, Tigran Zargaryan. Developing a New Masters Program in Library and Information Science in Armenia, Georgia and Uzbekistan. Internationla Leads, A Publication of the International Relations Round Table of the American Library Association. Volume 23, number 2, June, 2009. ISSN 0892-4546. http://www.ala.org/ala/mgrps/rts/irrt/intlleads/leadsarchive/200906.pdf
20 Tigran Zargaryan, Alan Hopkinson: Scientific publishing in Armenia. European Science Editing. Vol. 35(2) May 2009. pp. 43-44.
http://www.ease.org.uk/sites/default/files/may_2009_352.pdf
21 Տ. Զարգարյան «Թվային գրադարանի ստեղծման ներկա վիճակը Հայաստանում. ձեռքբերումներ, ապագայի զարգացումներ»: Գիտության աշխարհում, 2008, 1, էջ 30-37.
22 Т. Заргарян “Программа ‘Библиотека в коробке’: новая инициатива eIFL в области открытого программного обеспечения для библиотек из развивающихся стран и стран с переходной экономикой”. 8-я международная конференция ‘Библиотеки и демократизация общества’. Кыргызстан, 2007.  
23 Tigran Zargaryan. “Armenian libraries on the Threshold of a Digital Era: Fifteen Years of Library Automation in Armenia”. International Cataloguing and Bibliographic Control. Vol. 36. No. 1, 2007. pp. 8-11
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18568438
24 Tigran Zargaryan and Lusine Khachatryan “Train the trainers’ courses in Yerevan State University using ‘Moodle’ Open Source Software”. Conference proceedings. International Conference “Information Technologies in Education in the 21st Century”, Yerevan, May 21-23, 2007, pp. 173-183
25 Rolf Dalin, Tigran Zargaryan, Arevik Hakobyan, Sona Martirosyan “Swedish SPIDER Project: Life Long Learning Pilot Course for Armenian Specialists” Learning Technology; publication of IEEE Computer Society; Technical Committee on Learning Technology (TCLT), Volume 7 Issue 4, October 2005,  ISSN 1438-0625 available at: http://lttf.ieee.org/learn_tech/issues.html
26  Տ. Զարգարյան «Հայաստանի գրադարանների համահավաք քարտարանը՝ գործողության մեջ» Գիտություն և տեխնիկա 2003, 5, էջ 2-5
27 «Թվային գրադարաններ» մենագրություն: 2002, 167 էջ
28 Robert M. Braude, Anna Shirinyan, Tigran Zargaryan. “Republican Scientific Medical Library, the Republic of Armenia: Progress & Programs.” Bulletin Medical Library Associations. 89(1), January, 2000. pp. 45-50
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC31703/
29 Տ. Զարգարյան «Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը որպես ուսումնագիտական հետազոտությունների համակարգման և տեղեկատվության կենտրոն»: Կրթությունը Հայաստանում անցումային շրջանում սեմինարի և գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 2000, էջ 133-138.
30 Tigran Zargaryan. “Libraries of Armenia at the gate of 21st Century – Tendencies and Development.” Universal Bibliographic Control and UNIMARC, Transcaucasian workshop. 1999. pp.48-51
31 Tigran Zargaryan. “Implementing Armenian Scripts in Bibliographic Databases.” Universal Bibliographic Control and UNIMARC, Transcaucasian workshop. 1999. pp.32-34
32 Tigran Zargaryan and Chris Kirk. “Some Aspects of Automation of Yerevan State University Library”. International Cataloguing and Bibliographic Control. Vol. 27. No. 4, 1998. pp. 76-77
33 Տ. Զարգարյան «Տեղեկտվական պահոցների ավտոմատացումը»: Գիտություն և տեխնիկա, 1998, 7-9, էջ 26-30.
34 CDS/ISIS համակարգ. Մեթոդական ձեռնարկ գրադարանների ավտոմատացման համար: 1998. 48 էջ
35 Տ. Զարգարյան «ԵՊՀ գիտական գրադարանի ավտոմատացման մի շարք հարցերի մասին»: Հանդես Երևանի համալսարանի, 1997, 2, էջ 41-46.
36 Շիրինյան Ա., Զարգարյան Տ. «Հանրապետության տեղեկատվական պահոցների մեքենայացումը»: Գիտություն և տեխնիկա, 1997, 1-3, էջ 21-23.
37 Ինտերնետ համակարգչային ցանց և գրադարաններ: Մեթոդական ձեռնարկ: ՀԳԲԳ, Երևան, 1997, 88 էջ
38 Գրադարանները փոփոխվող աշխարհում. նոր տեխնոլոգիաներ, համագործակցության նոր ձևեր: Մեթոդական ձեռնարկ: ՀԳԲԳ, Երևան, 1996. 68 էջ.
39 Շիրինյան Ա., Զարգարյան Տ. «XXI դարի գրադարան. ինչպիսին կլինի այն»: Գիտություն և տեխնիկա, 1996, 1-3, էջ 22-25.
40 Շիրինյան Ա., Զարգարյան Տ. «Մատենագիտական գործունեության հեռանկարները»: Գիտություն և տեխնիկա, 1995, 7-9, էջ 16-21.

  Selected Presentations  

1 22nd Vardanants Day Armenian Lecture: "New Topics in Armenian History and Culture" June 26, 2018. Library of Congress.
2 "Connecting the Diasporas via Digital Libraries: Towards Challenges of the 21st Century" 12 January 2018, Istanbul, Hrant Dink Foundation
3 "CLOUD LIBRARY AT YOUR FINGERTIPS" Apr 2, 2016 - University of South California. Institute of Armenian Studies
4 Digitization of Armenian Cultural heritage. Opening Roundtable. “The Making of Jerusalem: constructed spaces and historic communities.” International Conference. 2-4 July, 2014. Jerusalem.
5 Speech of the Dr. Tigran Zargaryan, Director of the National Library of Armenia. June 11, 2012. The University of Amsterdam “Special Collections Museum”. The opening ceremony of an exhibition marking 500th anniversary of the Armenian printed books.
6 Towards Information Society: using IT in the Fundamental Scientific Library of the NAS. Annual General Meeting of the NAS. April 15. 2011.
7  “New Masters Programme on Library and Information Science for Armenia, Georgia, Uzbekistan: European Union, Eastern Neighbouring Area and Central Asia cooperation schema in action”. Presenter: Tigran Zargrayan. Poster Session. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly. Milan, 2009.
8  Tigran Zargaryan. Evergreen in Armenia. Evergreen International Conference, Atlanta, May, 2009
http://www.slideshare.net/evergreenils/evergreen-in-armenia
9  Open-source software: pros and cons / T. Zargaryan. European Library Automation Group (ELAG). Proceedings of the 31st Library System Seminar: ELAG 2007: Library 2.0 . University of Barcelona, 9-11 May 2007. Edited by Paula Goossens.
 http://elag2007.upf.edu/workshops.htm