You are here


Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն


Պահանջվում է ներկայացնել

Անհատական բաժնույթով
 • ՀՀ ԳԱԱ համակարգի բոլոր աշխատակիցները
Անձնագիր, 2 լուսանկար(3x4սմ),լրացված հաշվառման քարտ
 • Այլ հաստատությունների գիտաշխատողները

Հաստատության ղեկավարի անունից միջնորդագիր,
անձնագիր,2 լուսանկար(3x4սմ),լրացված հաշվառման քարտ

 •  ԲՈՒՀ-երի գիտաշխատողները

Համապատասխան ֆակուլտետի դեկանից միջնորդագիր,
անձնագիր, 2 լուսանկար(3x4սմ),լրացված հաշվառման քարտ


Ընթերցասրահներից

 • ԲՈՒՀ-երի  ուսանողները, մագիստրանտները, ոչ ակադեմիական հաստատությունների ասպիրանտները

 Անձնագիր, ուսանողական տոմս, 2 լուսանկար(3x4սմ),լրացված հաշվառման քարտ

 • 18 տարին լրացած ցանկացած անձ տնօրինության թույլտվությամբ
Անձնագիր, 2 լուսանկար(3x4սմ), տեղեկանք աշխատավայրից, լրացված հաշվառման քարտ


Անհատական բաժնույթ

Անհատական բաժնույթով օգտվելու իրավունք  ունեն ՀՀ ԳԱԱ համակարգի  բոլոր աշխատակիցները և այլ հաստատությունների` դոկտորի գիտական աստիճան կամ պրոֆեսորի կոչում ունեցող գիտաշխատողները : Անհատական բաժնույթով գրքերը տրվում են մինչև մեկ ամիս ժամկետով: Գրականության օգտագործման ժամկետը հնարավոր է երկարացնել, եթե տվյալ հրատարակության համար չկա ուրիշ ընթերցողի պահանջ: Ժամկետը երկարացնելու համար ընթերցողը պարտավոր է այդ գրականությունը ներկայացնել գրադարանի սպասարկման բաժին` վերահաշվառման: 
Հանրագիտարանները, բառարանները, տեղեկատուները, հազվագյուտ, թանկարժեք և պատկերազարդ հրատարակությունները, ալբոմները, սեղմագրերը, և “միայն ընթերցասրահում” նշումով գրքերը սպասարկվում են միայն ընթերցասրահներում:


Անհատական բաժնույթից  կարող են օգտվել


Գրականության տրամադրման
ժամկետը

Գրականության քանակը
 • ակադեմիկոսները
մեկ ամիս մինչև 15 գիրք
 • դոկտորները, պրոֆեսորները
մեկ ամիս մինչև 5 գիրք
 • կրտսեր գիտաշխատողները
մեկ ամիս մինչև 5 գիրք
 • ՀՀ ԳԱԱ համակարգի աշխատակիցները
մեկ ամիս մինչև 5 գիրք


Անհրաժեշտ է իմանալ
 • Աշխատանքի վայրը, տան հասցեն, հեռախոսի համարը փոխելու, ինչպես նաև ընթերցողական  տոմսը  կորցնելու  դեպքում ընթերցողը պարտավոր է անմիջապես հայտնել գրադարանի սպասարկման բաժին:
 • Գիրքը պահելու նշված ժամկետը  խախտելու  դեպքում ընթերցողի սպասարկումը դադարեցվում է` մինչև պարտքի մարումը: Ընդ որում, նա նաև կարող է ժամանակավորապես /մինչև 1 տարի/ զրկվել գրադարանից օգտվելու իրավունքից:
 • Գրադարանի տնօրինության սահմանած ժամկետում ընթերցողները պետք է  վերահաշվարվեն` վերցված ամբողջ գրականությունը  վերադարձնելով գրադարան կամ ստուգման ներկայացնելով :
  Գրականությունը կորցնելու կամ փչացնելու դեպքում ընթերցողը պարտավոր է գրադարանին վերադարձնել նույն գրքի այլ օրինակ: Եթե դա անհնար է, գրադարանի հատուկ հանձնաժողովի որոշմամբ` փոխարինել կորցրած գիրքը հավասարազոր հրատարակությամբ կամ հատուցել կորած գրականության արժեքը` շուկայական գներով: 
   
   


  Արգելվում է.

   
  • ուրիշին տալ ընթերցողական տոմսը
  • գրականության վրա նշումներ, ընդգծումներ կատարել, ծալել, պատռել էջերը և այլն
  • ընթերցասրահներից դուրս բերել գրականությունը` առանց թույլտվության
  • ընթերցասրահում օգտվել սեփական գրքերից առանց թույլտվության
  • բաժնույթում և ընթերցասրահներում բարձր խոսել և օգտվել բջջային հեռախոսներից
  • ծխել գրադարանի տարածքում 

  Սույն կանոնները խախտողները կզրկվեն գրադարանից օգտվելու իրավունքից

     Ընթերցասրահներ

  Ընթերցասրահներում սպասարկվում են Հիմնարար գիտական գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեցող բոլոր ընթերցողները: Ընթերցասրահներն ունեն առձեռն հավաքածուներ, որոնցից ընթերցողները կարող են օգտվել առանց սահմանափակման ազատ մուտքի իրավունքով:
  Առձեռն հավաքածուները համալրված են հիմնականում տեղեկատու գրականությամբ /հանրագիտարաններ, բառարաններ, տեղեկատուներ/:
  Առձեռն հավաքածուներում բացակայող գրականությունը կարելի է պատվիրել հիմնական ֆոնդից


  Ընթերցասրահ # 1 - Հասարակական-քաղաքական գիտությունների

  Առձեռն հավաքածուն բաղկացած է հասարակական – քաղաքական և հումանիտար գիտությունների վերաբերյալ 1014 միավոր գրքից և 886 միավոր ամսագրերից /փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, պատմություն, քաղաքագիտություն, գրականություն, արվեստ և այլն/ հայերեն, ռուսերեն և օտար լեզուներով:
  Այս ընթերցասրահի առձեռն հավաքածուում են կենտրոնացված ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» և «Պատմա-բանասիրական հանդես» ամսագրերի բոլոր պրակները:
  Գտնվում է գրադարանի 2-րդ հարկում:
  Տեղերի քանակը – 30 ընթերցողական, 12 համակարգչային 


  Ընթերցասրահ # 2 -Բնական և տեխնիկական գիտությունների

  Առձեռն հավաքածուն բաղկացած է բնական և տեխնիկական գիտությունների վերաբերյալ 765 միավոր գրքից և 4012 ամսագրերից /մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, մեխանիկա և այլն/ հայերեն , ռուսերեն և օտար լեզուներով:
  Այս ընթերցասրահի առձեռն հավաքածուում են կենտրոնացված «ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցների» և «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր» /«Գիտություն երկրի մասին», «Տեխնիկական գիտություններ», «Մաթեմատիկա», «Մեխանիկա», «Ֆիզիկա»/մատենաշարի և «Աստղաֆիզիկա», «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», «Հայաստանի քիմիական ամսագիր», «Հայաստանի բժշկագիտություն» ամսագրերի բոլոր պրակները:

  Գտնվում է գրադարանի 3-րդ հարկում:
  Տեղերի քանակը – 20 ընթերցողական
   

  Ընթերցասրահ #3 Հարություն Մեքերյանի անվան պարբերական հրատարակությունների, սեղմագրերի և նորույթների

  Առձեռն հավաքածուն բաղկացած է տնտեսագիտության, ֆինանսների, իրավունքի, ծրագրավորման վերաբերյալ ավելի քան 700 միավոր գրքից և 131 անուն /655 միավոր/  պարբերական հրատարակություններից հայերեն ,ռուսերեն և օտար լեզուներով:Ամսագրերի զգալի մասը կազմում է ՌԴ ԳԱԱ հրատարակությունները:

  Յուրաքանչյուր երկուշաբթի կազմակերպվում է նոր ստացված գրականության ցուցահանդես, որը տևում է մեկ շաբաթ:

  Գտնվում է գրադարանի 3-րդ հարկում
  Տեղերի քանակը – 10 ընթերցողական
   


  Միջգրադարանային բաժնույթ

  Պատվերները ձևակերպվում են պատվիրատու գրադարանի գրադարանավարի պահանջով: