You are here

 

բեռնաթափել
            ՏՈՄՍ # ----------
          ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ
ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան
Երևան – 19, Մարշալ Բաղրամյան 24/6 
www.flib.sci.am
Ազգանուն-------------------------------------------------
Անուն, հայրանուն----------------------------------------
Կրթությունը----------------------------------------------
Պաշտոնը-------------------------------------------------
Գիտական աստիճանը, կոչումը---------------------------
Անձնագրի սերիան-------------  Համարը-----------------
Տան հասցեն և հեռախոսի համարը------------------------
 -----------------------------------------------------------
Աշխատավայրը,հասցեն և հեռ.համարը ------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Գրադարանի կանոններին ծանոթ եմ, պարտավորվում եմ
կատարել, որի համար և ստորագրում եմ`
Ընթերցողի ստորագրությունը-----------------------------
Պարտավորվում ենք---------------------------------------
աշխատանքից ազատելու դեպքում վերջնահաշվարկ չանել
մինչև ՀԳԳ-ից չներկայացվի փաստաթուղթ այն մասին'
որ նա վերադարձրել է գրադարանից վերցրած բոլոր գրքերը:
 
Տնօրեն`
 
 
Կ.Տ.                 «------» «-------------------» 20-----թ.