You are here

ՀՀ ԳԱԱ գիտական ամսագրերի թվայնացման աշխատանքները սկսվել են 2010 թվականից և այժմ կայք էջում տեղադրված է 10 գիտական ամսագիր ամբողջությամբ և 4 գիտ. ամսագիր, որոնց  թվայնացման և տեղադրման աշխատանքները ընթացքում են։