Առաջին Տարի, 1868

Թիւ Է

Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական, յՕրագրութեանց Սինօդի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Է, Էջ 5-86


Կրօնական

Խմբագրական Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս. Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Է, Էջ 86-89


Խմբագրական Եղիշէ Վարդապետ պատմաբան մատենագիր հինգերրորդ դարու.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Է, Էջ 89-92


Բանասիրական

Խմբագրական Հայոց մայրերուն մանկանց բարոյական դաստիարակութեանը համար մէկ խորհուրդ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Է, Էջ 92-93


Տեր Ղազարեանց, Արշակ Ի տոնախմբութեան Անուան Վեհ. Կաթուղիկոսի առաւօտեան մաղթանքին ժամանակ ընթերցուած երկու ուղերձները.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Է, Էջ 94-95


Մատթէոսեան ԳրիգորՔրիստոսապսակ Վեհ Հայրապետ եւ Սրբագումար Հանդիսականք.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Է, Էջ 95-96


Համբարձումեան Խաչատրեանց, Հայկ Արժանապատիւ Հարք գործունեայ աշխատաւորք Արարատ պատուական և ցանկալի ամսագրոյն.
Տարի Առաջին, (1868) Թիւ Է, Էջ 97


Խմբագրական Բան.
Տարի Առաջին, (1868) Թիւ Է, Էջ 97-100


Խմբագրական Բարոյականք.
Տարի Առաջին, (1868) Թիւ Է, Էջ 100