Առաջին Տարի, 1868

Թիւ Ը

Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական, յՕրագրութեանց Սինօդի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ը, Էջ 101-102


Կրօնական

Խմբագրական Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս.Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ը, Էջ 102-105


Բանասիրական

Խմբագրական Հայոց մայրերուն մանկանց բարոյական դաստիարակութեանը համար մէկ խորհուրդ..
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ը, Էջ 105-108


Բարոյական

Մեծատունեանց, Եղիշե Որդի չեղաք,որդուք եղաք.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ը, Էջ 108-112


Ս. Մ. Էջմիածին.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ը, Էջ 113-114


Մելքիսեդեկեան, Գէորգ Խուբով Ողբ Գէորգեայ իշխանի Խուբով Մելքիսեդեկեան.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ը, Էջ 115


Զուարճալիք

Խմբագրական Տաղ վասն մահրամայի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ը, Էջ 116


Խմբագրական Հանելուկ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ը, Էջ 116