Առաջին Տարի, 1868

Թիւ Զ

Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական, ՈՒսումնական յանձնաժողովոյ արդիւնք.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 69


Խմբագրական Կանոն յաղագս հոգեւոր դպրոցացն հայոց որ ի Ռուսաստան.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 70-72


Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 73-74


Մեծուղեանց, Լևոն Ի հարցաքննութեան դպրոցի հայոց Գօրի քաղաքի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 74


Մեծուղեանց, Լևոն Ճառ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 75-76


Բանասիրական

Խմբագրական Հայոց մայրերուն մանկանց բարոյական դաստիարակութեանը համար մէկ խորհուրդ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 76-80


Խմբագրական Հայկայ Աստուածապաշտութիւնը.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 81-83


Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս Ողբալից Բանք Սուրբ Աստուածածնի Վանից Մեյսարու, որ ի վիճակին Շամախիոյ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 83-84


Բարոյական

Խմբագրական Զուարճալիք։ Մարդ էշ և գայլ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 84


Խմբագրական Հանելուկ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Զ, Էջ 84