Առաջին Տարի, 1869

Թիւ Ա

Աղայեանց Ղ. Մի քանի խօսք մեր սիրելի ազգակիցներին.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 1-3


Խմբագրական Կանոնադրութիւն վանական դպրոցաց.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 4-8


Կրօնական

Խմբագրական Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 8-9


Եղիազար Արքեպիսկոպոս Աղերս առ Տեր.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 9-12


Ս. Մ. Հոգեւորականք եւ նոցին պարտաւորութիւնք.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 12-15


Պաշտօնական Տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 15-16


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 16-17


Խմբագրական Ագապեան վարժարան օրիորդաց ի Սամաթիա.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 17-18


Խմբագրական Մահագոյժ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 18-19


Արաբաջեանց, Մկրտիչ Նամակ Աղեքսանդրապօլէն..
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 20-21


Բունիաթեանց Յովսէփ, Սողոմոնեանց Գրիգոր, Սարգսեանց Յովհաննէս, Պօպօվեանց Սիմէօն, Դադաշեանց Խաչատուր, Բուրջալեանց Սարգիս Նամակ Աստրախանից.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 21


Յարութիւնեանց, Գէորգ Նամակ Հին-Նախիջեւանից.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 21-22


Տեր Ստեփաննոսեան, Գրիգոր Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 22


Բանասիրական

Աղայեանց, Ղ. Խորհրդածութիւն դաստիարակութեան վերայ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ա, Էջ 22-24