Առաջին Տարի, 1869

Թիւ Բ

Նորին Վեհափառութեան Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի ամենայն Հայոց Օծման Բ-րդ տարեդարձը և Սուրբ Էջմիածնի Ուսումնարանի հիմնարկութիւնը,և այս առիթներով ընթերցուած ճառերը

Աղայեանց Ղ. Նորին Վեհափառութեան Օծման երկրորդ տարեդարձը և Ս. Էջմիածնի Ուսումնարանի հիմնարկութիւնը.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 25-32


Մատթէոսեան, Գրիգոր Մաղթանքի ժամանակ կարդացուած ճառը.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 33


Ֆոյեաջեան, Կ. Հիմնարկութեանը կարդացուած ճառը.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 33-34


Նաւասարդեանց Աբրահամեան, Փիլիպպոս Սեղանատան կարդացուածը.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 34-35


Կրօնական

Խմբագրական Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի Թագաւորութիւն Հայոց.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 36-39


Խմբագրական Ոտանաւոր Բարեպաշտի թագաւորին Հայոց Հեթմոյ Բ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 39-41


Պաշտօնական Տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի Ս.Էջմիածնի.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 42


Ազգային

Խմբագրական Նամակ Կարսից.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 42-43


Խմբագրական Շամախիոյ նորաբաց դպրոցն եւ նորընտիր հոգաբարձուայ հաստատութիւն.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 43-44


Բանասիրական

Աղայեանց Ղ. Խորհրդածութիւն դաստիարակութեան վերայ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 44-48


Ս. Որդիքն առ մայրն այրի. Այրի մայրն առ որդիսն.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Բ, Էջ 48