Առաջին Տարի, 1869

Թիւ Դ

Կրօնական

Խմբագրական Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 73-78


Առստամեանց Գրիգոր Ի տօնի այլակերպութեան Քրիստոսի ի Լերինն թափօր.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 78-79


Ազգային

Ս. Ազգային.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 80


Բաղդասարեան Բաղդասար Մ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 80-81


Մէլքոնեան Յ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 81-82


Բունիաթեանց Յովսէփ, Սողոմոնեանց Գրիգոր, Սարգսեանց Յովհաննէս, Պօպօվեանց Սիմէօն, Բուրջալեանց Սարգիս Նորին Վեհափառութեան Տեառն Տեառն Գէորգայ Դ. Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի ամենայն Հայոց և Ծայրագոյն Պատրիարգի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի ’իԽմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 82


Մօրիկեանց Գէորգ Տ.Յ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ...Սուրբ Մեսրովբայ թարգմանչի Հայոց Օշականայ ուսումնարանի տարեկան հարցաքննութիւնը.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 82-83


Խմբագրական Հետեւալները Պօլսոյ Ազգային լրագիրներէն կը քաղեմք եւ կը հաղորդեմք ի տերեկութիւն ռուսաստանաբնակ սիրելի ազգայնոց մերոց.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 84-87


Սանասարեանց Պ. Մ. Ս.Պ. Բուրգի հայ ուսանողք և նոցա գրաւոր երկասիրութիւնք.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 87-89


Բանասիրական

Խմբագրական Թղթառաջք.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 89-90


Եղիազար Արքեպիսկոպոս Դիմառնութւին եւ թուումն մասանց.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 90-91


Մարութեանց, Ս. Զգացմունք պանդխտին.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 92-93


Բարոյական

Մուշեղեանց Սիմէովն ծ. վ. Դատաստան արդարութեան.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 94-95


Հանելուկ և բացատրութիւն նոցա

Խմբագրական Յուլիս ամսագրոյ հանելուկաց բացատրութիւնք.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 96


Ծանուցմունք

Խմբագրական Ծանուցմունք.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Դ, Էջ 96