Առաջին Տարի, 1869

Թիւ Ե

Կրօնական

Խմբագրական Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 97-101


Եղիազար Արքեպիսկոպոս Աղերս առ Սուրբ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 101-104


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 104-105


Յովբեանց Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Ի Դաւրէժ քաղաքի.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 105-106


Սմբատեանց Մեսրովբ վարդապետ Նորին Վեհափառութեան ծայրագոյն պատրիարգ Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Տեառն Տեառն Գէորգայ Չորրորդի.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 106-107


Արզումանեանց Գ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 107-108


Մաքսըմաճեան Սարգիս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 108-109


Խմբագրական Ազգային.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 109-112


Արաբաջեանց Մ. Մի քանի տեղեկութիւնք Աղէքսանդրապօլու հայոց ուսումնարանի,ընթերցարանի եւ բարեգործական նպատակաւ կազմուած ընկերութեանց վերայ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 112-118


Բանասիրական

Աղայեանց Ղ. Խորհրդածութիւն դաստիարակութեան վերայ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 118-128


Միրզաբէկեանց Յովհաննէս Բարի նախանձ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Ե, Էջ 128