Առաջին Տարի, 1869

Թիւ Գ

Կրօնական

Խմբագրական Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 49-52


Վարդան Վարդապետ Վարդան Վարդապետի առ Հեթում թագաւորն գրեալ է յաւետարանէն։ Հարցումն Հեթմոյ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 52-56


Ս. Տոն Կաթողիկէ Եկեղեցւոց Սրբոյ Էջմիածնի.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 56-58


Ջալալեանց, Եղիայ Աբեղայ Մաղթանքին կարդացուած ճառը.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 58-60


Ազգային

Խմբագրական Սուրբ Աթոռոյս ժառանգաւորաց ուսումնարանին տարեկան հարցաքննութիւնը.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 60


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան Տեառն Տեառն Գէորգայ Դ. Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի ամենայն Հայոց և Ծայրագոյն Պատրիարգի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի ’ի Հոգաբարձուաց Մարդասիրական Ընկերութեան Հայոց Նոր-Նածիձևանի Յայտարարութիւն.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 62


Խմբագրական Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջևանի 1868 ամի.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 63-64


Խմբագրական Կարգաւորութիւն ընդհանուր ժողովոյ անդամոց Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջևանի.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 65


Խմբագրական Թ.-րդ տարեդարձ ազգային սահմանդրութեան Հայոց Տաճկաստան.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 65-68


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական Յօրագրութեանց Սինօդի.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 68-69


Բանասիրական

Խմբագրական Խօսակցութիւն խելացի մօր իրեն աղջիկներուն հետ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 69-71


Փինաչեանց, Աւետիք Սարեակն.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 71


Զուարճալիք

Մարութեանց, Ս. Զանգակ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 71-72


Խմբագրական Կապիկն. Մկունք.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 72


Հանելուկք

Միրզաբէկեանց, Յովհ. Հանելուկք.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 72


Ազդ

Խմբագրական Ազդ.
Երկրորդ Տարի,(1869) Թիւ Գ, Էջ 72