Առաջին Տարի, 1869

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Ծանուցում.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 149


Ս. Էջմիածին և Հայք.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 150-152


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական Պաշտօնական տեղեկութիւնք.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 152-155


Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինոդի Ս. Էջմիածնի.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 155-156


Խմբագրական Խմբագրական.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 156


Կրօնական

Փինաճեանց, Աւետիք Մատթ. Յաւուր Մեծահանդէս տօնի նահատակութեան Սրբոց Վարդանանց.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 157-159


Տեր Սարգսեան, Զոհրապ Ի հրաշափառ ծնունդն և ի յայտնութիւն Տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 160 162


Բանասիրական

Խմբագրական Ճառ ասացեալ ի դիմաց Հայ Մանկտւոյ Կարապետեան և Ազգային Հոգեւոր Ուսումնարանին Հայոց Ախալցխոյ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 162-163


Մեծատունեան, Եղիշէ Չի անցանէ և այս ամ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 163-164


Զուարճալիք

Ս. Մ. Գայլն և Բամբուլ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 164


Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցում.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԱ, Էջ 164