Առաջին Տարի, 1869

Թիւ Թ

Խմբագրական Նոր Տարի շնորհաւոր,Նոր Ոգի բեղմնաւոր.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 117-120


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 120-121


Խմբագրական Մոզդոկի վարժատան բացման հանդէսը.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 121-122


Կրօնական

Խմբագրական Սրբոյն Եղիշէի Վարդապետի ասացեալ յաղագս Թաբօր լերին.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 123-125


Բանասիրական

Խմբագրական Ինչ յարաբերութիւն ունի մարդ ուրիշ կենդանեաց հետ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 125-128


Խմբագրական Բանասիրական.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 128-129


Մատթէոսեան, Գրիգոր Աստուածարեալ Վեհափառ Հայրապետ և սրբագումար սրբազան Հարք.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 129-130


Յակովբեան, Ստեփաննոս Աստուածարեալ Վեհափառ Տեր և խոհեմազարդ հանդիսականք.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 130-131


Գէորգեան, Երանոս Սրբազնագոյն աստուածընտիր Հայրապետ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 131-132


Զուրաճալիք

Խմբագրական Ագռաւ և Բազէ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Թ, Էջ 132