Առաջին Տարի, 1869

Թիւ Ը

Կրոնական

Ս. Եպիփան Եպիսկոպոս և նորին ճառ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 185-190


Ազգային

Խմբագրական Բերկրառիթ նպատակ եւ նուէր Գերապատիւ Գէորգ Արքեպիսկոպոսի Վեհապետեանց.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 191-192


Խմբագրական Բողոք յԵրևանայ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 192-193


Խմբագրական Մայր Աթոռոյս նուիրեալ երեք հատ մեծ խաչեր.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 193


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Ս.Աթոռոյս.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ193-195


Խմբագրական Կտակ Բարեյիշատակ Եղիսաբեթ Տիկնոջ Յովակիմեանց.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 195


Խմբագրական Ժամանումն Գերապատիւ Մկրտիչ Ս. Եպիսկոպոսի Խրիմեան նորընտիր Պատրիարգի ի Կ.Պօլսի.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 195


Տեր Պետրոսեան, Մինաս քահանայ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 195-196


Խմբագրական Կարևոր վարձատրութիւն մը.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 196-197


Խմբագրական Կարնոյ մեջ հաստատուելիք աղջկանց վարժարանի ի նպաստ Մեծ. Խաչատուր Փաստրմաճեան և Մեծ. Պալլարեան Պարոնայից խոստացած նուէրք.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 197


Խմբագրական Հանդէս ընդունելութեան Գեր. Խրիմեանի ի Պօլիս.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 197-198


Խմբագրական Ամեն. Ս. Պատրիաիք ի Տրապիզոն.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 198-200


Խմբագրական Պապական ազգայնոց վերայ խորհրդածութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 200-201


Խմբագրական Գեր. Մեսրովբ Արք Եպիսկոպոս ի Գահիրէ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 201


Խմբագրական Բրուսիոյ Գահաժառանգ Իշխան և Աւստրիոյ Կայսր ևս Եսայի Ս. Պատրիարք ի Ս.Երուսաղեմ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 201-202


Խմբագրական Մահացուցակք.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 202


Խմբագրական Այցելութիւն Գեր. Խրիմեանի յԱզգ.Հիւանդանոցն և ի Սամաթիայ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 202


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 202-203


Բանասիրական

Խմբագրական Ուսումնարանի վնասակար ազդեցութիւնքը.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 203-207


Տեր Բաղդասարեանց, Տիր.Գալուստ Ձայն հարազատի.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 207-208


Ե. Ա. Ջ. Հանելուկ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 208


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Ը, Էջ 208