Առաջին Տարի, 1869

Թիւ Զ-Է

Ազգային

Մարութեանց, Ս. Վեհափառ Հայրապետին Ամենայն Հայոց անուան տօնախմբութեան հանդէսը.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 129-132


Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է, Էջ 132-133


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան Տ.Տ.Գէորգայ Դ. Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է, Էջ 134-135


Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 135-138


Տեր Պետրոսեան, Մինաս քահանայ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է, Էջ 139-140


Մարութեանց, Ս. Մեկ խոսք Ալէքսանդրապօլի վերայ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է, Էջ 140-142


Խմբագրական Ազգային.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է, Էջ 142-144


Նար-Պէյ, Խորէն Եպիսկոպոս Առ խմբագրապետ Լաթիարքի լրագրոյ Պէշիքթաշ,15(27) օգոստոս 1869.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է, Էջ 144-145


Խմբագրական Գեր.Սահակ Եպիսկոպոսի և Արժ.Տիմոթէոս Վարդապետի Հապէշաստան ուղևորութեան պատմութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 146-149


Խմբագրական Ամերիկայ ու Հայաստան.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 149-151


Խմբագրական Մահացուցակ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 152


Խմբագրական Ս.Երուսաղեմի Այրին վերայ տեղեկութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 152


Խմբագրական Վսեմ. Սարգիս և Յակոբ Պէյից ճարտարապետական տաղանդ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 152-153


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 153


Բանասիրական

Խմբագրական Ուսումնարանի վնասակար ազդեցութիւնքը.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 153-160


Աղայեանց, Ղ. Խորհրդածութիւն դաստիարակութեան վերայ.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 160-177


Մարութեանց, Ս. Լանք եթէ խնդանք.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 178


Նաւասարդեանց, Փիլիպպոս Իմ ծաղիկ աշնան.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 178-179


Բարոյական

Եղիազար Արքեպիսկոպոս Խրատ այլաբանութեան առ երիտասարդ ոմն.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 179-181


Եղիազար Արքեպիսկոպոս Հանդէս համբերութեան.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 181


Խմբագրական Յաղագս ճշմարիտ ազատութեան.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 181-182


Զուարճալիք

Խմբագրական Տաղ վասն ձախուի.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 182-183


Խմբագրական Աղուէս եւ խեցգետին.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 183


Ազդք

Խմբագրական Ազդք.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 183-184


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1869) Թիւ Զ-Է , Էջ 184