Երկրորդ Տարի, 1870

Թիւ Է

Կրօնական

Խմբագրական Եկեղեցական դասակարգութեան բարձրագոյն աստիճանները.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 221-228


Պատմական

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 229-231


Բանասիրական

Խմբագրական Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 232-237


Թադէոսեան, Կոստանդ և Յարութիւնեան, Վահան և Մկրտչեան, Տիգրան Պօլկովնիկ Ֆրից.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 237-238


Բարոյական

Ոստանիկ, Յ. Ազգային Մաղթանք.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 238-239


Տեր Գաբրիէլեան, Մարիամ Դիմառնական խօսք.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 239-240


Խմբագրական Ազգային.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 240


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 240


Ղօլանճեանց, Ն. Զօրաբաբէլ քահանայ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 241


Փիլիպպոսեանց, Սիմէօն Գ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 241-244


Մամիկոնեանց, Իսրայել Տ. Գրիգորեան Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 244-245


Կարապետեանց, Յակոբ Գ. Ա. Ագուլեանց դպրոց.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 245-247


Տեր Յարութիւնեանց, Իսրայել Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 247-248


Մեծատունեանց, Եղիշէ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 248


Խօջայեանց, Յովհաննէս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 249


Խօջայեանց, Յովհաննէս Առակներ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 249-250


Խմբագրական Աստուածարեալ Հայրապետ և Վեհափառ Տեր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 250-251


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակք.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 251-252


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Է, Էջ 252