Երրորդ Տարի, 1870

Թիւ Ա

Խմբագրական Ազդ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 3-4


Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Յամենասուրբ երրորդութիւն. Դաւանութիւն հաւատոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 5-6


Խ. Վ. Գ. Ա. Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 7-9


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 9-13


Բանասիրական

Պ. Հ. Ո. Գ. Ե. Ը. Դարձեալ վարժապետներ պատրաստելու խնդիրը.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 13-22


Սուրէնեանց, Գ. Մի քանի խօսք բնական աշխարհագրութեան վերայ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 22-26


Բարոյական

Յարութիւն Ոստանիկ Նախամարգարէն.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 26-27


Ազգային

Խմբագրական Վեհ. Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գէորգ Դ. յԵրևան եւ ի Տփխիս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 28-31


Գէորգեան Ադամ Վեհափառ Տեր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 31


Խմբագրական Գ-րդ Տարեդարձ Ս.Օծման Տ.Տ. Գէորգեայ Դ. Վեհ.եւ Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 31-34


Խմբագրական Մեծապատիւ Միքայէլ Գէորգեան Թամամշեանց և նուէրներ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 34


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 34-36


Խմբագրական Դարձեալ երեք հատ մեծ Խաչեր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 36


Խմբագրական Բարեկրօն Խաչատուր Քահանայ Զարիֆեանց.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 36


Խմբագրական Ուխտաւորք.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 36-37


Մատինեանց, Կարապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 37


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակք.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 37-40


Խմբագրական Կաթոլիկ Ազգայնոց Խնդիրը.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 40


Պաշտօնական տեղեկութիւն

Խմբագրական Պաշտօնական տեղեկութիւն քաղուած յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ա, էջ 40