Երրորդ Տարի, 1870

Թիւ Բ

Կրօնական

Խմբագրական Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք յարմարեալ հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 41-42


Խ. Վ. Գ. Ա. Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 43-45


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 45-47


Բանասիրական

Պ. Հ. Ո. Գ. Ե. Ը. Քանի մի դրութիւնք թե՝ ինչպէս պէտք է պատրաստել մանկավարժ ուսուցիչներ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 47-51


Սուրէնեանց, Գ. Մի քանի խօսք բնական աշխարհագրութեան վերայ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 51-54


Յարութիւն Ոստանիկ Նուէր մտածող հայ երիտասարդներին.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 54


Մեծատունեանց, Եղիշէ Զանգակ Մասեանց.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 54-55


Բարոյական

Պլուզեան, Մաղաք Նկարագիր սնափառի և շահասիրի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 55-56


Խմբագրական Իրաւունք և խելացի դատաւոր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 57


Փափազեանց, Մեսրոպ քահանայ Խորհրդաւոր տեսիլ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 58


Ազգային

Խմբագրական Վեհ. Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց Ս.Օծման Տարեդարձին Հանդէս ի Տփխիս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 59-61


Մանդինեանց, Ստեփաննոս Աստուածընտիր մեծ քահանայապետ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 61-62


Ստեփաննոս Ստեփանէ Վեհափառ Հայր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 62-63


Նազարեանց, Ս. Վեհափառ Տէր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 63-64


Խմբագրական Արժանայիշատակ Արղութեանց իշխանի կտակին կատարումը.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 64


Նազարեանց, Ս. Այցելութիւն Ս. Կաթողիկոսի ի Ներսիսեան Ուսումնարանն Տփխիսայ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 64-65


Խմբագրական Տօն Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Ս. Էջմիածնի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 66


Խմբագրական Նուէր Բարեպաշտուհի Սոփիա Տիկնոջ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 66


Խմբագրական Բարեկ. Սարգիս աւագ Քահանայ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 66


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 66-68


Գուլամիրեանց, Աբգար Պատասխան ի վերայ հրատարակեալ թատրոնական յօդուածոց «Արարատ» ամսագրոյ, երես 253 և 254.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 68-71


Քոչարեանց, Յարութիւն Ս. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 71-73


Պլուզեան, Մաղաք Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 73-74


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակք.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 74-80


Պաշտօնական տեղեկութիւն

Խմբագրական Պաշտօնական տեղեկութիւնք քաղուածք յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Բ, էջ 80