Երկրորդ Տարի, 1870

Թիւ Դ

Կրօնական

Խմբագրական Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 113-116


Փափազեանց, Մեսրոպ Հայ երեխայից անուանակոչութինք.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 116-120


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Ստորագրութիւն Եկեղեցեաց Ինչ Յոտն Արագածու.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 121-124


Բանասիրական

Խմբագրական Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 124-130


Վարդանեան, Փ. Ընդհանուր Գերմանական մանկավարժական ժողովը ի Բեռլին.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 130-136


Բարոյական

Խմբագրական Առածք.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 136


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 137-138


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 138


Խմբագրական Պ.Գրիգոր Ս.Թուշմալեանց՝ և նորուն թաղման յուղարկաւորութեան ընթերցեալ դամբանական.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 138-140


Ջալալեանց, Եղիայ վարդապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 140-141


Արիստակէս վարդապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 141


Յարութիւնեանց, Գէորգ Կտակք հանգուցեալ բարեպաշտ տիկնոջ Հողինէ Վարդանեանի Բունիաթեանց.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 142


Մխիթարեանց, Մինաս Քահանա and Բուրջալեանց, Սարգիս and Պօպօվեանց, Սիմէօն and Սողոմոնեանց, Գրիգոր Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 141


Սըվաղճեանց, Դաւիթ Աղեքսանդրապօլէն գրուած նամակին անցեալ ամսագրէն մնացորդը.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 142-143


Գրիգորեանց, Աւագ Խմբագրութեա ն Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 144-146


Կարենեանց, Յակովբ Դաշանց թուղթ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 146-148


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Դ, էջ 148