Երկրորդ Տարի, 1870

Թիւ Ե

Կրօնական

Խմբագրական Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 149-151


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Կենսագրութիւն Զաքարիա պատմագրի Սարկաւագի Յովհաննավանաց.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 151-155


Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Սուրբ Յակոբայ ջուր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 155-158


Բանասիրական

Խմբագրական Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 158-163


Վարդանեան, Փ. Ընդհանուր Գերմանական մանկավարժական ժողովը ի Բեռլին.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 163-170


Բարոյական

Եղիազար Արքեպիսկոպոս Դիմառնութիւն.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 170-172


Խմբագրական Իմաստուն մարդ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 172


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 173-174


Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 174-176


Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 177


Խմբագրական Հրաւէր առ հայազգի Երևանայ ’ի փոխանորդի թեմակալի նորին Մեսրոբ Սմբատեանց ’ի 1 մայիսի 1870 ամի յԵրևան.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 177-179


Կարենեանց, Յակովբ Դաշանց թուղթ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 179-183


Արաբաջեանց, Մկրտիչ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ե, էջ 183-188