Երրորդ Տարի, 1870

Թիւ Գ

Կրօնական

Խմբագրական Ճառ Ներբողենի՝ պատմագրաբար՝ խորհրդական իմաստիւք հռչակաւոր և մեծիմաստ Վարդապետին Վարդանայ՝ յերիցս երանեալ Պարթևն Գրիգորիոս Լուսաւորիչ Հայաստան աշխարհիս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 81-83


Խ. Վ. Գ. Ա. Առանց Վանքի կրօնաւորութիւն.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 83-85


Պատմական

Եաքովլեվ Չեօռնըյ, Եութայ Քանի մի խօսք Հրէից և ուրիշ Քանանացի ազգաց գաղթականութեան և բնակութեան վերայ Կովկասեան եւ Անդրկովկասեան աշխարհաց մէջ եւս եւ Կասպից ծովուն քովերը.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 85-90


Բանասիրական

Սուրէնեանց, Գէորգ Մի քանի խօսք բնական աշխարհագրութեան վերայ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 90-92


Խմբագրական Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 92-96


Վարդանեան, Փ. Ընդհանուր Գերմանական մանկավարժական ժողովը ի Բեռլին.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 96-98


Բարոյական

Մատթէոսեան, Գրիգոր Կայէն.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 99-100


Ազգային

Խմբագրական Վեհափառ Կաթողիկոսի տնօրէնութիւն ի նպաստ հրկիզեալ դժբաղդ ազգայնոց մերոց ի Բերա Կ. Պօլիսոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 100-101


Խմբագրական Հարցաքննութիւն Ս. Աթոռոյս ժառանգաւորաց ուսումնարանի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 101


Խմբագրական Օրիորդաց վարժարան ի Շամախի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 101-102


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 102-103


Խմբագրական Ի Վանայ ուղղեալ շնորակալութիւն առ Ազգասեր Պ. Մկրտիչ Սանասարեանց.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 103-104


Ատոմեան, Մկրտիչ Տ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 104


Մխիթարեանց Մինաս, Սողոմոնեանց Գրիգոր, Բուրջալեանց Սարգիս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 104-105


Դադաշեանց, Խ. Համեստափայլ տիկնայք և մեծապատիւ պարոններ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 105-106


Խմբագրական Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 106-108


Սաքոյեանց, Սարիբէկ Աւետիսեան Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 108-109


Խմբագրական Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 109


Մխիթարեանց Մինաս, Սողոմոնեանց Գրիգոր, Բուրջալեանց Սարգիս Ցուցակ բարեգործ Անդամուհեաց Օրիորդական դպրոցի Հայոց Աստրախանայ,որք նպաստամատոյց եղեն նուիրագործութեամբ վասն այսր 1870 ամի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 109


Մանդինեանց, Ս. Խմբագրութիան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 109-110


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակք.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Գ, էջ 110-112