Երկրորդ Տարի, 1870

Թիւ Ժ

Կրօնական

Ս., Եպիփան Եպիսկոպոս և նորին ճառ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 241-243


Խմբագրական Բան զրպարտութեան Լիբանանցի Կարծեցեալ Հայր Քերովբէի առ ազգն հայոց և առ վեհատեսուչն Բերիա քաղաքի Սիմէօն Արքեպիսկոպոսն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 243-244


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 244-248


Խմբագրական Ցօլակերտի արձանագիրք.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 248


Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Ստորագրութիւն Ցօլակերտ,Երուանդաշատ,Երուանդակերտ և Բագարան քաղաքացն Հայաստանի.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 249-251


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 251-252


Մատինեանց, Կարապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 252-253


Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 253


Աբամելիքեանց Սողոմոն, Փիլիպպոսեանց Սիմէօն, Սիմեօնեանց Ներսես, Աթանասեանց Նահապետ, Եղիազարեանց Վասիլ, Ասլանեանց Աղեքսանդր Յայտարարութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 253-254


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 254-2553


Խմբագրական Գեր.Մեսրովբ Արքեպիսկոպոսի ի Գահիրէ Բարձրա. Խտիվին ներկայանալը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 255-256


Խմբագրական Պօլսոյ Անգղ.դեսպանատան բանակցութիւն ընդ Պատրիարքարանի Հայոց ի Պօլիս.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 256


Խմբագրական Իղձ վսեմ. Գէորգ Պէյի Ռափայէլեան.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 256


Խմբագրական Նոյի թոռան թոռներ Զուիցցերիոյ ուսուցչական ժողովի մը մէջ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 256-259


Պաշտօնական տեղեկութիւն

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 259


Բանասիրական

Սալամբէկեանց, Ն. Սովորութեանց նշանակութիւնը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 259-264


Մարութեանց, Ս. Հայ գիւղացիք.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 264


Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս Յունվար ամսոյ հանելուկաց բացատրութիւնքը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ժ, Էջ 264