Երկրորդ Տարի, 1870

Թիւ ԺԱ

Կրօնական

Խմբագրական Բան զրպարտութեան Լիբանանցի Կարծեցեալ Հայր Քերովբէի առ ազգն հայոց և առ վեհատեսուչն Բերիա քաղաքի Սիմէօն Արքեպիսկոպոսն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 265-266


Խմբագրական Ի Տիրացու Գրիգոր Մեծիմաստ Վարժապետ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 266-267


Մատթէոսեան, Գրիգոր Ի Տօնի Սրբոց Վարդանանց.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 267-268


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 269-272


Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Ստորագրութիւն Ցօլակերտ,Երուանդաշատ,Երուանդակերտ և Բագարան քաղաքացն Հայաստանի.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 272-274


Ազգային

Խմբագրական Հաստատութիւն Արտաշատեան ընկերութեան.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 274-275


Խմբագրական Հոգաբարձութիւն վասն Ծխ. Դպրոցին ի Շահրիար.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 275


Խմբագրական Կատարումն խնդրանաց Արժ. Յաջորդին Ախլցխոյ Սուքիաս Վարդապետի Պարզեանց և ժողովրդեանն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 275


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեան Սրբոյ Աթոռոյս.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 275-276


Միրզաբեկեանց, Յովհաննես Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 276-278


Առստամեանց, Գրիգոր Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 278-279


Մարութեանց, Ս. Մեր ազգին թատրոններուն համառօտ տեսութիւնը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 279-281


Բունիաթեանց Յովսէփ, Դադաշեանց Քրիստափոր, Սողոմոնեանց Գրիգոր, Բուրջալեանց Սարգիս, Պօպովեանց Սիմէօն Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 281-282


Միրզաբեկեանց Յովհաննես Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 283


Պօլսոյ Ազգ. լրագիրներէն այլ և այլ քաղուածներ,ընդհանրապէս Հռովմ.Ազգայնոց Աւանդապահ մասին Ազգասեր շարժմանց և խնդրոց վերայ

Խմբագրական Օրական անցից վրայ տեսութիւն մը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 283-286


Խմբագրական Կաթոլիկ Ազգայնոց որոշած ընթացքը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 286-287


Խմբագրական Հայ-Հռովմէական եղբարք.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 287-289


Խմբագրական Կաթոլիկ ազգայինք.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 289-291


Բանասիրական

Սալամբէկեանց, Ն. Սովորութեանց նշանակութիւնը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 291-293


Պ. Հ. Ո. Գ. Ե. Ը. Վերադարձ ի Հայրենիս.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 294


Բարոյական

Փինաչեանց, Աւետիք Մատթ. Անառակ որդին.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 294-296


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԱ, էջ 296