Երկրորդ Տարի, 1870

Թիւ ԺԲ

Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 297-302


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 302


Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 302-303


Դադաշեանց Քրիստափոր, Բուրջալեանց Սարգիս, Պօպովեանց Սիմէօն, Սողոմոնեանց Գրիգոր Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 303


Արամեանց, Աւետիք Յ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 303-304


Արզումանեանց, Գ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 304-305


Ս. Մ. Ագքիրմանի երկսեռ դպրոցաց բարեկարգութիւնը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 305-306


Անդրէաս Արքեպիսկոպոս Համառօտ հաշուեցուցակ ամենատեսակ արդեանց և ծախուց հայոց ազգային Հոգևոր Դպրոցին Շամախւոյ ի 19-էն օգոստոսի 1866 ամի 81-ն յունվարի 1870 ամի.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 306-308


Հայկազեան, Պետրոս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 309


Խմբագրական Առիւծու և Արեգական Ա կարգի շքանշան Վեհ.Կաթողիկոսի ամենայն Հայոց շնորհեալ յՕգոստ. Շահեն Պարսից.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 309


Խմբագրական Մասիս լրագրէն քաղուած տեղեկութիւնք.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 310


Խմբագրական Հարստահարութիւնք ի Նինուէ (Մուսուլ) ի վերայ Հայադաւան Ասորւոց ի կողմանէ Հռովմէադաւանից.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 310-311


Պաշտօնական տեղեկութիւն

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 311-312


Բանասիրական

Սալամբէկեանց, Ն. Սովորութեանց նշանակութիւնը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 312-316


Մուշեղեանց, Յովհաննես Յորդոր ի սեր ազգային գրականութեան.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 316-317


Մատթէոսեան, Գրիգոր Գարուն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 317-318


Բարոյական

Պլուզեան, Մաղաք Սնափառութիւն և շահասիրութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 319-320


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 320


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ ԺԲ, էջ 321-324