Երկրորդ Տարի, 1870

Թիւ Թ

Ս. Կարևոր դիտողութիւն և 1870 Նոր Տարի.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 209-212


Ժամակոչեանց, Մանուել Շնորհավոր քեզ Նոր Տարի.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 212-215


Ս. Եպիփան Եպիսկոպոս և նորին ճառ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ Էջ, 214-220


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմական տեղեկութիւնք զհաստատութենէ Հոռոմոսին վանաց ի Շիրակ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 220-222


Խմբագրական Տաղ վասն Ս. Էջմիածնայ Նուիրակներու գլխատմանն.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 223-225


Ազգային

Խմբագրական Հոգևոր Դպրոց Հառիճոյ Վանուց ի Շիրակ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 225-226


Արաբաջեանց, Մկրտիչ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 227-229


Արաբաջեանց, Աղէքսանդր Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 229-230


Խմբագրական Մահացուցակ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 230


Խմբագրական Աւստրիոյ Վեհ.Կայսեր շնորհքն առ Եսայի պատրիարքն և այլ տեղեկութիւնք.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 231-233


Մալէզեան, Տր. Ֆ. Յ. Գեր. Սահակ Եպիսկոպոսի և Արժ.Տիմոթէոս վարդապետի Հապեշաստան ուղևորութեան պատմութիւնը.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 233-235


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 235


Բանասիրական

Գէորգ Եպիսկոպոս Քրիստոնէական կրօնը գիտութեանց թշնամի չէ.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 235-238


Փափազեանց, Մեսրովպ քահանայ Հայաստանի լուսաւորութեան միջոցներ։–Հայաստանի լուսավորութեան համար ուսեալ զաւակներ պէտք են.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 238-240


Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս Հանելուկք.
Երկրորդ Տարի, (1870) Թիւ Թ, Էջ 240