Երկրորդ Տարի, 1870

Թիւ Ը

Կրօնական

Արարատեան, Սերովբէ Եպիսկոպոս Գեր. Հասունեանի մի Կոնդակ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 253-257


Պատմական

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 257-263


Բանասիրական

Խմբագրական Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 263-266


Խմբագրական Արուեստ առողջապահութեան և երկարակեցութեան.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 266-268


Թադէոսեան, Կոստանդ և Յարութիւնեան, Վահան և Մկրտչեան, Տիգրան Պօլկովնիկ Ֆրից.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 268-270


Բարոյական

Փափազեանց, Մեսրովպ քահանայ Մեռելի սուգ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 270-273


Փինաչեանց, Աւետիք ավագ սարկ. Մ. Չար խորհուրդ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 273


Ազգային

Խմբագրական Հոգեւոր դպրոց ի Համզաչիման.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 273-274


Խմբագրական Հոգաբարձուք ի Ղուբաայ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 274


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 274-275


Բողդանեանց, Ավագ Մ. Ստեփանեան Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 275-276


Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ Գօրեցի Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 276-277


Տեր Սահակեանց, Եղիշէ քահանայ և Ամիրազեանց, Ե. և Դաւթեանց, Գրիգոր Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 277


Խմբագրական Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակ և Կանոնադրութիւն.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 277-279


Պլուզեան, Մաղաք Գրաբար լեզու.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 279-283


Խօջայեանց, Յովհաննէս Առակներ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 283-284


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 284


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Ը, Էջ 284