Երկրորդ Տարի, 1870

Թիւ Զ

Պատմական

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Սուրբ Յակոբայ ջուր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 189-195


Բանասիրական

Խմբագրական Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 195-201


Վարդանեան, Փ. Ընդհանուր Գերմանական մանկավարժական ժողովը ի Բեռլին.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 201-207


Բարոյական

Մատթէոսեան, Գրիգոր Օրօրք մօրն որդեսիրի.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 207-209


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 209-212


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 212-213


Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ Ծաղկի հիւանդութեան պատուաստ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 213-214


Խմբագրական Մ. Յակոբ Մահտեսի Եսայեան.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 214


Մատթէոսեան, Գրիգոր Աստուածարեալ Տէր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 214-215


Գէորգեան, Երանոս Առաքելապատիւ Վեհ Հայրապետ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 215-216


Շահնազարեանց, Մկրտիչ Յովակիմեան Աստուածընտիր մեծ քահանայապետ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 216


Ստեփանէ, Ստեփանոս Վեհապառ Տեր.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 216-217


Բզնունի Բաղիշեցի, Մամբրէ Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 218-219


Շաբշնիքեանց, Եղիա Բողոք Կ. Պօլսոյ Օրագիր լրագրոյ դէմ.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 219-220


Խմբագրական Գեր. Աբէլ Արքեպիսկոպոս Մխիթարեանց.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 220


Խմբագրական Պ. Ղևոնդ Ղազարեան.
Երրորդ Տարի, (1870) Թիւ Զ, Էջ 220