Չորրորդ Տարի, 1871

Թիւ Է

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 365


Կրոնական

Մանդինեանց, Ստեփանոս աւագ քահանայ Դիտողութիւն Յովսէփ աւագ քահանայ Օրբելւոյ աշխատասիրած «Եկեղեցական» պատմութեան վերայ։ Տպած Թիֆլիզում 1871 ամի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 366-375


Պատմական

Բագրատունի, Ա. Տեղեկագիր Պ.Բրոսէի գաղղիարէն թարգմանած Թովմաս Արծրունւոյ տասներորդ դարում գրած պատմութեան վերայ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 375-380


Վարդանեան Փ. Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 380-386


Բանասիրական

Արծրունի, Սէնէքէրիմ Քաղաքական օրէնսգիտութեան նշանակութիւնը հայոց կեանքի համար.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 387-394


Խմբագրական Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ նորումս։ Գրեաց Գաբրիէլ եպիսկոպոս Այվազեան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 394-401


Բարոյական

Հայկազունի, Պետրոս Տեսարան դաշտին Շաւարշական.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 402


Ղուլիքեւխեանց, Գաբրիէլ Անցք իսրայելացւոց ընդ ծովն Կարմիր.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 403


Ղալաբէկէանց, Միքայէլ Լոյս եւ խաւար.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 403-404


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 404-406


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 406-407


Խ.Ծ.Ա. Օրիորդաց դպրոց հայոց Գօրւոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 407


Փինաչեանց, Աւետիք Մ. Վսեմ. Խաչատուր իշխան Լազարեանց եւ Մարդասիրական ընկերութիւն Բագուայ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 408-411


Եղիեանց, Յարութիւն և Տէր Սարգսեանց, Ալէքսանդր և Տէր Աւէտիսեանց, Աւէտիք Աշակերտք դպրոցին Նորգայ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 411


Տէր Խաչատրեանց, Համասփիւռ և Տէր Խաչատրեանց, Ֆլորենցիայ Երկու քերց զգացմունքներ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 411-413


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Ընթերցարան Հայոց Աղէքսանդրապօլոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 413-414


Մատինեանց, Կարապետ Բանաստեղծք եւ հիւսուածք Ջիւանի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 414-416


Խմբագրական Շուրջառ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Է, էջ 416