Չորրորդ Տարի, 1871

Թիւ Ա

Խմբագրական Ազդ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 3-4


Կրօնական

Խմբագրական Կրօն եւ մարդ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 5-8


Խմբագրական Վանօրայք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 8-9


Պատմական

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանուց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 10-17


Խմբագրական Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 17-22


Բանասիրական

Խմբագրական Ընդհանուր ազդեցութիւնք որոց ենթարկութեան ներքոյ մանուկները աճում են.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 23-38


Բաղդասարեան, Բաղդասար Մանուկեան Պատերազմ և ուսումնարան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 38-45


Խմբագրական Կովկաս եւ Արարատ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 46


Բարոյական

Մուշեղեանց, Յովհաննէս Հայ-ազգութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 46-48


Հայրունի, Ստեփաննոս Առ հայրենիսն իմ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 48


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 49-50


Խմբագրական Խալիպեան Հարութիւն աղայի վախճանիլը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 50-51


Անդրէաս Արքեպիսկոպոս Հաշուեկշիռ ելեւմտից Հոգեւոր դպրոցին Շամախւոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 51


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդական նուիրատուաց Հայոց ժողովրդոց Շամախւոյ քաղաքի ի նպաստ Թեմական Ազգային դպրոցին Հայոց Շամախւոյ ի 1870 ամի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 51-52


Շիշմանեանց, Յովհաննէս քահանայ Մ. Ս. Աստուածածին ուխտատեղի Կրծանսու.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 53


Տեր Իսրայէլեանց, Սիմէօն քահանայ Ազգային Հոգեւոր դպրոց Հայոց Ղարաբաղու.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 53-54


Կարապետեանց , Յակոբ Գ.Ա. Քարոզ ի Շամահմուտ գիւղ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 55-57


Տեր-Աւէտիքեանց, Պօղոս Ա.քահանայ Հոգեւոր դպրոց Նորգայ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 57


Աղէքսանդրեանց Յ. Նիժ եւ Արէլ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 58


Նալպանտեանց, Նազարէթ Յովակիմեան Թօփառլի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 58


Մօրիկեանց, Գէորգ Տ. Յարութիւնեան Օշական.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 59


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Աղէքսանդրապօլ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 60


Բէգ-Նազարեանց, Ս. Արժանապատիւ Հայր եւ յարգոյապատիւ հանդիսականք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 60-61


Գիւլումեանց, Զարուհի Տ. Մեսրոպեան Արժանապատիւ Հայր,պատուարժան տիկնայք եւ յարգոյապատիւ պարոնայք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 61-62


Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 62


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 62-64


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ա, էջ 64