Չորրորդ Տարի, 1871

Թիւ Բ

Կրօնական

Վարդանեան, Փ. Սխալական Պապն ի Գերմանիա.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 65-79


Խմբագրական Եկեղեցի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 79-81


Պատմական

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանուց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 81-90


Խմբագրական Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 90-94


Բանասիրական

Խմբագրական Հայոց ուսումնասիրութիւնը,անհեռատես եւ վնասակար հետեւանքները.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 95-102


Ա.Յ. Ծխական ուսումնարաններ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 102-104


Բարոյական

Ղուկասեանց, Հ. Վասակի ապաշաւանքը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 104-105


Տեր Յարութիւնեանց, Լևոն Ոստանիկ Այրարատ ողջունաբեր.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 106-108


Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս Տեսիլ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 109-111


Տեր Յովաննէսեանց, Միքայէլ Մարգարէն Յովնան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 111-112


Խաչատրեանց, Արայ Յարութիւնեան Մայր եւ Մանուկ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 112


Ազգային

Խմբագրական Վերադարձ Գեր. Արքեպիսկոպոսին Այվազեանց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 112


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 113-114


Ճառք

Սարգսեան, Զոհրաբ Տ. Աստուածընտիր Վեհափառ Հայրապետ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 115-116


Մատթէոսեան, Գրիգոր Աստուածամեծար Տեր շնորհաւոր օծութիւն քրիստոսապսակ գլխոյդ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 116-117


Եսայեանց, Յարութիւն Տ. Աստուածարեալ Հայրապետ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 117-118


Ի Տօնի Կաթողիկէ Ս.Էջմիածնի

Գրիգորեան, Կարապետ Ո. Ի Տօնի Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի. Աստուածընտիր Վեհափառ Տեր սրբազնագոյն քահանայապետ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 118-119


Փափազեանց, Մեսրոպ Ք. Հայրենական լեզուի եւ կրօնի իրաւունք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 119-121


Կարապետեանց , Յակոբ Գ.Ա. Քարոզ ի Շամաահմուտ գիւղ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 121-123


Ճանապարհորդ Երիտասարդ Հոգեւոր դպրոց Շխմահմուտ գիւղի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 123-125


Ստեփանէ, Ստեփաննոս Հայկական Աշխարհ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 125


Մելիք-Շահնազարեանց, Յակովբ և Աղամալեանց, Զաքարիա և Ղուլիեանց, Գրիգոր և Հասան Ջալալեանց, Ս. Բողոք ի Շուշւոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 125-127


Միանսարեանց, Մկրտիչ Հոգեւոր դպրոց հայոց Նորգայ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 127-128


Խմբագրական Ս.Կաթողիկոսն ի Սէվան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Բ, էջ 128