Չորրորդ Տարի, 1871

Թիւ Ե

Կրօնական

Խմբագրական Տարբերութիւնք քրիստոնէական կրօնի կամ խարդաւանք ընդ անուամբ քրիստոնէական կրօնի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 253-261


Պատմական

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 261-263


Վարդանեան Փ. Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 263-270


Բանասիրական

Ղազազեան, Ա. Փոքր Ասիայի եւ արեւելահիւսիսային Ափրիկէի արեւելեան քրիստոնեաները.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 270-273


Խմբագրական Հայերէն լեզու ռուսաց համալսարաններում.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 274-275


Բագրատունի, Ա. Յիշատակարան Հայաստանի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 275-276


Զիլինսկի, Ստեփան Հայեցողական ուսումնատուութիւն (Наглядное обученiе).
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 276-280


Բարոյական

Հայկազն ծերունի Հրաժեշտ Վարդանայ Մամիկոնէի եւ ամուսնոյ նորա Երանեակ տիկնոջ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 280-288


Բադալեան, Յովակիմ Օշականցի Ի ծով կենցաղոյս.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 288


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 289


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 289-291


Կարապետեան, Յակովբ Գ. Դպրեվանք Երնջակու Ս. Կարապետի Վանուց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 291-293


Խմբագրական Աղեքսանդր Կայսերն ի Տփխիս։-Վերադարձ։-Այցելութիւնք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 293-295


Խմբագրական Հարցաքննութիւն եւ հաշիւ հոգեւոր ազգային դպրոցի հայոց Արցախոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 295-301


Գրիգորեանց, Աւագ Բագու.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 301-302


Ղազազեանց, Գարեգին Օրիորդաց դպրոց հայոց Ախալցխոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 302-303


Ղիլտեանց, Գրիգոր Ժողովրդական դպրոց ի Հին Խրիմ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 303-305


Մեծատունեանց, Եղիշէ Առտնին դպրոց Արապաճեանց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 305-308


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 308-312


Խմբագրական Բէթղեհեմ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 312


Խմբագրական Հեռագիր յԱստրախանէն.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ե, էջ 312