Երրորդ Տարի, 1871

Թիւ Ժ

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 317


Պատմական

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 318-323


Բանասիրական

Աբ, Յ. Մեր ժողովրդեան կեանքի տարրերը.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 323-329


Բարոյական

Քալանթարեանց, Մելքիսեդեկ քահանայ Աղքատ կեանք.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 329-333


Արտազեանց, Յարութիւն Ո. Աւարայրի աղբիւրը.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 334


Խմբագրական Ազգային.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 335-337


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 337-338


Բունիաթեանց, Յովսէփ և Բուրջալեանց, Սարգիս և Պօպօվեանց, Սիմէօն և Սողոմոնեանց, Գրիգոր և Սարգսեանց, Յովհաննէս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 338-339


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Օրիորդաց Հոգևոր դպրոց Աղեքսանդրապօլոյ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 340-342


Շահվերտեանց, Դաւիթ Աւագ քահանայ Ս. Փրկչավանք ի Խրիմ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 342


Իշխանեան, Մելքոն Մեծապատիւ Յովսէփ աղայ Պարոնեան.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 343


Ասատուրեանց, Յովհաննէս Նոր տարի Գօրւոյ օրիորդաց դպրոցի.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 343-344


Խօջայեանց, Յովհաննէս Գիւմրի.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 344-347


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակք.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ժ, Էջ 347-348