Երրորդ Տարի, 1871

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ, 349


Պատմական

Դանիէլ Արքեպիսկոպոս Այցելութիւն եկեղեցեաց գիւղօրէից վիճակին Հայոց Շամախւոյ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 350-353


Խմբագրական Յիշատակարան թագաւորական ճաշոցին կամ համառօտ պատմութիւն Ռուբինեան իշխանաց.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 353-360


Բանասիրական

Աբ, Յ. Մեր ժողովրդեան կեանքի տարրերը.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 360-367


Բարոյական

Մուշեղեանց, Յովհաննէս Անցուկ հոգւոյ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 367-368


Ազգային

Խմբագրական Սանդխտեան Օրիորդաց դպրոց յԱխալքալաք.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 368-369


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 369-370


Խմբագրական Հոգեւոր դպրոց Հայոց Սղնախի.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 370-372


Յարութիւնեանց, Խ. Մ. Տ. Ղարաչինար և Իկիրմիտէօրթ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 373


Սիսակեանց, Սմբատ Հոգ. դպրոց Աշտարակայ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 373-375


Փափազեանց, Մեսրոպ քահանայ Վերին Ագուլեաց կրկին սեռից ուսումնարաններ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 375-376


Խմբագրական Նուիրատուք ի նպաստ Հոգ. դպրոցին Համզաչիման գեղջ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 377-378


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 378-380


Պաշտօնական տեղեկութիւնքն

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԱ, Էջ 380