Երրորդ Տարի, 1871

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 381


Պատմական

Խմբագրական Յիշատակարան թագաւորական ճաշոցին կամ համառոտ պատմութիւն Ռուբինեան իշխանաց.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 382-386


Բարոյական

Պասկալ, Բլէզ Մարդուս անկատարելութիւնը.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 386-391


Տեր Մելքիսեդէկեան, Գրիգոր Մխիթարութիւն կրօնից.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 391


Փափազեանց, Մեսրոպ քահանայ Քահանայից և Ժողովրդոց փոխադարձ պարտաւորութիւնք.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 391-394


Ազգային

Խմբագրական Ազդ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 394-395


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 395


Գուգարացի, Տ. Հոգեւոր դպրոցք Համամլուի և Ղարաքիլիսոյ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 396-397


Շահինեանց, Դաւիթ աւագ քահանայ Օրիորդաց Հոգևոր դպրոց ի Գրիգորապօլ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 397-398


Խմբագրական Ազգային.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 399-400


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 400-401


Պաշտօնական տեղեկութիւնքն

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 401


Խմբագրական Բովանդակութիւն երրորդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 402-403


Խմբագրական Ցուցակ անուանց բաժանորդաց երրորդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ ԺԲ, Էջ 404-416