Երրորդ Տարի, 1871

Թիւ Թ

Փինաչեանց, Աւետիք Մատթ. Ուղերձ առ Սրբազնագոյն Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գէորգ Դ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 285-287


Բանասիրական

Խմբագրական Ամոս Կոմեօնիուս և նորա Տիտագդիգա մակնա.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 288-292


Թադէոսեան, Կոստանդ և Յարութիւնեան, Վահան և Մկրտչեան, Տիգրան Պօլկովնիկ Ֆրից.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 292-294


Սուրէնրանց, Գէորգ Հայեցուածք ուսումնարանաց վերայ բժշկական կողմանէ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 294-298


Բարոյական

Պլուզեան, Մաղաք Նկարագիր մտաւոր կուրութեան.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 298-301


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Նորոգ քեզ ամ նորոգ օր Ո՛ Արարատ, շնորհաւոր.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 301-302


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 302-303


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 303-304


Բաղդասարեանց, Վարդան Խմբագրութեան Արարատ Ամսագրոյ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 304


Գրիգորեանց, Աւագ Նուեր Նուխւոյ Հայոց ուսումնարանի.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 304-306


Արտազեանց, Ս.Վ.Յ. Հոգեւոր դպրոց Համամլի Գեղջ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 306


Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ Կոյր վարժապետ .
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 307-308


Տեր Ստեփանեանց, Անտօն աւագ քահանայ Դպրոց Թումբուլ գեղջ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 308-309


Խօջայեանց, Յովհաննէս Առակներ.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 309-312


Խօջայեանց, Յովհաննէս Գիւմրի.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 312-315


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակք.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 315-316


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Երրորդ Տարի, (1871) Թիւ Թ, Էջ 316