Հինգերորդ Տարի, 1872

Թիւ Է

Կրօնական

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 261-264


Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 264-269


Շիրակունի, Թէոդորոս վարդապետ Չարեկայ Անապատ կամ մենաստան.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 269-272


Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 273-283


Բանասիրական

Ստեփանէ, Խորէն վարդապետ Խաղի նշանակութիւնը կրթութեան մէջ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 283-284


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 285-286


Ստեփաննոսեանց, Խ. Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր-Նախիջևանի վասն 1871 ամի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 286-288


Խմբագրական Հաշիւ Մարիամեան Օրիորդաց դպրոցին Գորւոյ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 288-289


Նազարբէկեանց, Նազար Պատկեր աղքատաց։-Մահացեալ Մուժումբարցիք.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 289-291


Գ.Տ.Ս.Մ.Ա. Համառօտ տեսութիւն Խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութիւնը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 291-293


Նազարբէկեանց, Նազար Տարեդարձի գիշեր.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 293-294


Տէր Օհանեանց, Օհան Հեղեղ ի Սավրի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 294


Նազարբէկեանց, Նազար Մարաղայ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 294-295


Անդրէասեան, Կարապետ Նամակ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 295-296


Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. Մայրենի լեզու.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 296-300


Խմբագրական Սխալ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Է, էջ 300