Չորրորդ Տարի, 1872

Թիւ Ա

Խմբագրական 1872 նոր թուական եւ Ե. շրջան Արարատ ամսագրոյս.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 3-6


Կրօնական

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին։ Կանխաճառ բանիս.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 7-15


Փինաչեանց, Աւետիք Քրիստոս ի գետն Յորդանան.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 15-17


Բաղդասարեանց, Բաղդասար Մանուկեան Նուէր իմ նորընծայ եղբայրներին.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 17-18


Շֆարց Դասասացութիւն կրօնի.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 18-20


Պատմական

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 20-25


Խմբագրական Կողմնական երևոյթ նոյն Ս.Գրիգորիսի Վանից։ Տեղագիծ Ս.Գրիգորիսի Վանից յ Ամարաս ի գաւառին Շուշւոյշ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 26


Բանասիրական

Մանդինեանց, Ստեփանոս Ա.Ք. Դաստիարակութիւն մանկանց.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 27-31


Տէր-Աւագյան, Գրիգոր Խօջայ Մուրատեանց Պանդուխտ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 31


Թառումեանց, Անուշաւան Սարգիս Առ այգեպան.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 31-32


Ս.Ս. Թոյնի ներգործութիւն ոչնչացնօղ նօր հնար.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 32


Պաշտօնական ծանուցում

Խմբագրական Միւռօնի օրհնութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 33


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 34


Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 35-37


Խմբագրական Ծխական դպրոցների վիճակը.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 37-40


Կարապետեանց, Յակոբ Գ. Մերոնց ամուսնական կենաց նկատմամբ մի քանի խօսք.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 41-42


Խմբագրական Երկրաշարժ ի Շամախի.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 42-43


Խմբագրական Գրատուն ի Նոր-Նախիջեւան.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 42


Եսայեան, Էմմանուէլ Տօքթէօր Մորթման եւ Վանայ սեպաձեւ արձանագրութիւնները.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Ա, էջ 43-44