Չորրորդ Տարի, 1872

Թիւ Բ

Կրօնական

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ Պտուղ ցանկալի որէ մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին։.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 45-50


Շֆարց Դասասացութիւն կրօնի.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 50-54


Պատմական

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 54-57


Բանասիրական

Խմբագրական Դաստիարակութիւն մանկանց.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 58-64


Ստեփանէ, Ս. Օդի մաքրումն.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 64-71


Մուշէղեանց, Յովհաննես Զեփիւռ հայրենի.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 71


Ազգային

Պաշտօնական ծանուցում

Խմբագրական Միւռօնի օրհնութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 72


Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 73-74


Խմբագրական Զրկանք Պ.Մարկոսի Աղաբէգեանց.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 74-75


Անդրէաս Արքեպիսկոպոս Մարդասիրական ընկերութիւն Բագուայ եւ հրաւէր.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 76-77


Գուլամիրեանց, Աբգար Ս. Պատասխանի.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 77-80


Սուրհանդակ Բիւզանդեան

Աշըգեան, Յակոբ Կտակ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 80-81


Եսայեան, Էմմանուէլ Տօքթէօր Մորթման եւ Վանայ սեպաձեւ արձանագրութիւնները.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 81-85


Խմբագրական . Զինուորատուուիւն։-Սսի կաթողիկոսութիւն։-Կրօնական ժողով.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 85-88


Խմբագրական Ամբաստանութիւն մը.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Բ, էջ 88