Չորրորդ Տարի, 1872

Թիւ Դ

Կրօնական

Շֆարց Դասասացութիւն կրօնի.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 133-139


Բաստամեանց, Վահան աբեղայ Մի քանի խօսք իմ աբեղայութեան առիթով.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 139-146


Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 146-151


Մորդման, Ա. Դ. Հայաստանի նախկին յիշատակարանք.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 152-159


Բարոյական

Հայկազն ծերունի Ցուպն Մովսիսի ի նախնումն հռչակի գործարան հրաշից.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ160


Սարիբեգեան – Թորոսեան, Ծովինար Վերջին հրաժարական ողջոյն։ Իմ սիրելի բարերարներ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ


Ազգային

Պաշտօնական ծանուցում

Խմբագրական Միւռօնի օրհնութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 161


Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 162


Կարապետեանց, Յակոբ Գ. Մերոնց ամուսնական կենաց նկատմամբ մի քանի խօսք.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 162-164


Մանուկեան, Մելքիսէդէկ քահանայ Օրիորդաց հոգեւոր դպրոց Երկայնաբազուկ Արղութեանց Աղէքսանդրապօլոյ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 164-167


Նազարբէկեանց, Նազար Բացատրութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 167-168


Խմբագրական Հաշուեցուցակ ազգային եւ հոգեւոր դպրոցի հայոց Գզլարայ։ Մուտք և ծախք յընթացս 1870-71 ամաց ի նոյեմբերէ մինչ ցնոյեմբեր.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ168-169


Սարգսեան, Մնացական Սով ի Պարսկ աստան.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 170-171


Խմբագրական Համառօտ հաշիւ մարդասիրական ընկերութեան հայոց Բագուայ։ Յընթաց 1871 ամի.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ 171-172


Սարգսեան, Մնացական Ողորմութիւնք անպատսպար աղքատաց.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Դ, էջ172