Հինգերորդ Տարի, 1872

Թիւ Ե

Կրօնական

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ Պտուղ ցանկալի որէ մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին։
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 173-181


Պատմական

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան. Շիրակայ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 181-185


Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 185-191


Մորդման, Ա. Դ. Հայաստանի նախկին յիշատակարանք.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 192-197


Բաստամեան, Վահան վարդապետ Թէ ի՞նչպԷս կազմուեցաւ հայոց ազգը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 197-203


Բարոյական

Հայկազն ծերունի Սանատրուկ թագաւորի վախճանը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 204-205


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 205-206


Խմբագրական Հանդէս Ս. Միւռօնի օրհնութեան.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 207-209


Խմբագրական Համառօտ հաշուեցուցակ ամենատեսակ արդեանց և ծախուց Թեմական Ազգային դպրոցին Հայոց Շամախւոյ վասն 1871 ամի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 209-210


Զոհրապեանց, Մովսէս Սրապիոնեան Հաշիւ նախագահի ժողովոյն խորհրդոյ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին հայոց վասն 1871 ամի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 210-215


Գուլամիրեանց, Աբգար Ս. Պատասխանի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 215-216


Խմբագրական Հաշիւ հոգաբարձութեան հոգեւոր դպրոցի Աղէքսանդրապօլոյ։ Նիւթական միջոց ուսումնարանի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 216-218


Խմբագրական Գեր. Եպիսկոպոսներ Գրիգոր Աղափիրեան և Սերովբէ։-Յովհաննէս աւագ քահանայ Տօխւանեանց.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 218


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 219-220


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետին Ամենայն Հայոց.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ե, էջ 220