Չորրորդ Տարի, 1872

Թիւ Գ

Կրօնական

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ Պտուղ ցանկալի որէ մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին։
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 89-94


Շֆարց Դասասացութիւն կրօնի.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 94-100


Պատմական

Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ Տեղագրութիւն Շիրակայ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 100-105


Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 105-112


Բանասիրական

Արծրունի, Սէնէքէրիմ Քաղաքական օրէնսգիտութեան նշանակութիւնը հայոց կեանքի համար.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 113-121


Բարոյական

Մատթէոսեան, Գրիգոր Վարդան քաջն.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 121


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Գարնանային արշալոյս.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 121-122


Չիրկիլեանց, Մկրտիչ Յակոբեան Գարուն.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 122


Ազգային

Պաշտօնական ծանուցում

Խմբագրական Միւռօնի օրհնութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 123


Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 124-125


Նազարբէկեանց, Նազար Գողութիւն եւ պատիժ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 125-126


Խմբագրական Համառօտ հաշուեպատկեր երկսեռ դպրոցաց Հայոց Աստրախանի.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 126-128


Աբգարեանց, Միքայէլ Գ. և Աբգարեանց, Կարապետ Նոր-Ջուղայ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 128


Խմբագրական Հաշուեցուցակ ազգային եւ հոգեւոր դպրոցի հայոց Գզլարայ.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 128-131


Նազարբէկեանց, Նազար Սուտ փրկիչ եւ թշուառ փրկեալք.
Չորրորդ Տարի, (1872) Թիւ Գ, էջ 131-132