Հինգերորդ Տարի, 1872

Թիւ ԺԱ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 421-423


Պատմական

Շիրմազանեան, Գալուստ Թէ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 423-427


Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս .
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 427-434


Բանասիրական

Խմբագրական Պատմութիւն եւ օգուտ նորա.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 435-437


Աղայեանց, Ղազար Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 437-450


Բարոյական

Հայկազն ծերունի Ցուպն Մովսիսի յերկրորդումն պատառէ եւ կարկատէ զծովն կարմիր.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 450-451


Շահնազարեանց, Մկրտիչ Անի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 451


Ազգային

Խմբագրական Վսեմ. Մելքոն խան ի Ս.Էջմիածին.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 451-452


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 452-454


Արաբաջեանց Մ. Շիրակայ գիւղօրայք.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 454-457


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 457-460


Խմբագրական Վսեմ. դեսպան Տուպսքի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԱ, էջ 460