Հինգերորդ Տարի, 1872

Թիւ Ը

Կրօնական

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ Պտուղ ցանկալի որ է մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 301-305


Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 305-312


Բաստամեան, Վահան վարդապետ Թէ ի՞նչպէս կազմուեցաւ հայոց ազգը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 312-320


Բանասիրական

Ստեփանէ, Խորէն վարդապետ Խաղի նշանակութիւնը կրթութեան մէջ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 321-322


Սէն-Մարթէն Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 322-325


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 325-327


Մելիք Շահնազարեանց, Ալէքսանդր Մովսէս Ներսէսեանցի վախճանիլ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 327-328


Ն.Ի. Մի քանի խօսք.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 328-330


Խմբագրական Հաշիւ ծխական հոգեւոր դպրոցին Հայոց Մոզդոկայ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 330-332


Յարութիւնեան, Գրիգոր Ոճրագործութիւնք ի Գարա-թաղ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 332-333


Գ.Տ.Ս.Մ.Ա. Համառօտ տեսութիւն խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութեանը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 333-336


Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. Մայրենի լեզու.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ը, էջ 336-340