Հինգերորդ Տարի, 1872

Թիւ Զ

Կրօնական

Ալթունեան, Պետրոս վարդապետ Պտուղ ցանկալի որէ մեկնութիւն «Սուրբ ես Տէր» հարցին.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Զ, էջ 221-228


Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու. Շիրակայ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Զ, էջ 228-238


Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Զ, էջ 238-244


Մորդման, Ա. Դ. Հայաստանի նախկին յիշատակարանք.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Զ, էջ 245-248


Բաստամեան, Վահան վարդապետ Թէ ի՞նչպէս կազմուեցաւ հայոց ազգը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Զ, էջ 249-251


Բարոյական

Հայկազն ծերունի Սանատրուկ թագաւորի վախճանը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Զ, էջ 251-253


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Զ, էջ 253-255


Զոհրապեանց, Մովսէս Սրապիոնեան Հաշիւ նախագահի ժողովոյն խորհրդոյ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչին հայոց վասն 1871 ամի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Զ, էջ 255-258


Խմբագրական Ցուցակ անուանց և ազգանուանց հիմնադիր և անփոփոխ անդամոց Մարդասիրական ընկերութեան մինչև 1871 թուականը, և նոցա դրամական ընծայաբերութիւնը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Զ, էջ 258-260