Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Ե

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Ամենուրեք Հայոց եկեղեցականաց պարտաւորութիւնք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 161-164


Պատմական

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն Ճանապարհորդութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 164-174


Բանասիրական

Աղայեանց, Ղազար Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 174-179


Բարոյական

Աբէլ արքեպիսկոպոս Հայ ազգն ի հաւատս եւ ի յառաջադիմութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 179-182


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 182-183


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 183-184


Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս Հաշիւ Բարեգործական Ընկերութեան Բագուայ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 84-185


Շիրմազանեան, Գալուստ Դարձեալ թէ՛ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 185-188


Խմբագրական Ի Շամախւոյ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 189-190


Խմբագրական Ս. Հռիփսիմեան օրիորդական դպրոց Վաղարշապատու.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 190-192


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 192-196


Աղանուրեանց, Ս. Պ. Շնորհակալութիւն եւ հաշիւ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ե, էջ 196-200