Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Ժ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Եկեղեցականք ի հալածանս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 361-364


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Ժամանակագրութիւնք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 364-367


Բանասիրական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Անդամազննութիւն եւ բնազննութիւն մարդոց. (Անատոմիա եւ ֆիզիօլօգիա).
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 367-376


Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Դաստիարակութիւն մանկանց հայոց.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 376-379


Բարոյական

Աբէլ արքեպիսկոպոս Արկածք Հայաստանի.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 379-383


Ազգային

Խմբագրական Կոնդակ եւ ձայնագրութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 383-385


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 385-388


Խմբագրական Պ. Դաւիթ Անդրէասեան Զաքարեանց։ Գեր. Սարգիս արքեպիսկոպոս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 388


Մարգարեանց, Կարապետ Տ. Սարգսեան Հայրենեաց հնութիւններից.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 389-390


Խմբագրական յԱստրախանայ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 390-391


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Պառակտումն ի Մխիթարեանս։ Վսեմ. Նուպար փաշա.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 391-392


Դելփեան, Պ. Երկրագործական արուեստահանդէս ի Զուիցցերիա.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 392-397


Քէրէստէճեանց, Կ. Ռոպէրթեան վարժարան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 397-399


Արթինօֆ, Բ. Ա. Առ հայազգի աշակերտս Ռօպէրթեան վարժարանի.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 399


Փափազեանց, Մեսրովբ քահանայ յԱգուլեաց։ Ազդ։ Ծանուցումն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ժ, էջ 399-400