Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Ծանուցումն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 441


Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 442-452


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Կրօնն պատրուակեալ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 452-457


Ազգային

Խմբագրական Թեմական վերատեսուչք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 457-460


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 460-463


Բաստամեանց, Վահան վարդապետ Նուէրք եւ շնորհակալութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 463


Առաքելեանց, Սօֆիա Ի Դավրիժոյ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 463-464


Խմբագրական Նուիրատուք ի նպաստ երկսեռ դպրոցաց հայոց Աստրախանայ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 464-465


Խմբագրական Ի Մոզդոկէ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 465


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Լուսինեան, Ա. Թէ Եւրոպացի արհեստաւորաց հետ կրնան մրցել Տաճկաստանի ահեստաւորք, թէ ինչ է Տաճկաստանի արհեստից յառաջադիմութեան խոչը.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 465-469


Խմբագրական Մատուռ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 469


Խմբագրական Ընդհ. ժողով։- Ընտրութիւն քաղ. ժողովոյ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 469-472


Երկաթ Մուրատեան վարժարան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 472-474


Մօրթման, Ա. Տ. Հայոց հին Տիգրանակերտ մայրաքաղաքին դրից վրայ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 474-477


Երկաթ Յայտարարութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 477-478


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց վեցերրորդ շրջանի Արարատայ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԲ, էջ 479-480