Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Ը

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Լուսաւորչեան կամ լուսաւորչական եւ Գրիգորեան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 281-284


Պատմական

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն Ճանապարհորդութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 284-293


Բանասիրական

Ղուկասեանց, Հ. Ժողովրդական ուսուցչի ինքնակրթութիւնը.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 293-304


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 305-306


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 306-307


Տէր-Սեդրակեան, Դաւիթ Ի Հին-Պայազիտէ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 307-310


Խմբագրական Ի Շուշւոյ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 310-312


Խմբագրական Պարսկաստանցի այցելուք։ Անգղիացի այցելուք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 312-313


Բաստամեանց, Վահան վարդապետ Նուէրք եւ շնորհակալութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 313


Այվազեանց, Կարապետ վարդապետ Հեղեղ յԵրեւան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 313-315


Տէր-Յակովբեանց, Մկրտիչ Արխիպեանցի նուէր.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 315-316


Խմբագրական Պատասխան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 316


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 316-319


Խմբագրական Սուրաբէկեանցի եւ Մսերեանցի վախճանիլ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ը, էջ 320